Baglanyş şiresi näme we sahypaňyz üçin näme üçin möhüm? Semalt jogap berýär

Mazmuny

 1. Baglanyş şiresi näme?
 2. Şiresi nähili işleýär?
 3. Sahypa sanawy we baglanyşyk şiresi
 4. Baglanyş şiresiniň hilini kesgitleýän faktorlar
 5. Baglanyş şiresi web sahypaňyz üçin möhümdir. Näme üçin?
 6. Freygy-ýygydan soralýan soraglar
 7. Upapmak
Täze bolsaňyz ýa-da bu sanly dünýäde uzak wagtlap bar bolsaňyz, baky üstünlik gazanmak üçin bir zat baglanyşykdyr.

Bu ýerdäki baglanyşyklar, sahypaňyzyň ýa-da sahypalaryňyzyň beýleki web sahypalaryndan we web sahypalaryndan alýan baglanyşyklaryny aňladýar. Ulanyjylara web sahypalary bilen web sahypalarynyň arasynda internetde gezmäge kömek edýärler.

Beýleki web sahypalaryndan baglanyşyk almagyň ýollary bar - göni we gytaklaýyn. Göni usullar sosial media marketing, resminamalary paýlaşmak, press-reliz neşir etmek, myhman ýerleşdirmek we ş.m. ýaly baglanyşyk gurluşyk strategiýalaryny öz içine alýar.

Gytaklaýyn usullar, okyjylaryň özleri internet arkaly dürli platformalarda paýlaşmagy üçin web sahypasynda ajaýyp mazmuny hödürlemegi öz içine alýar. Sahypalary gytaklaýyn usullar bilen baglanyşdyrmak tebigy baglanyşyk hökmünde hem bellidir.

Şu gün, Semal hünärmenler baglanyşyklar we olaryň ähmiýeti barada ähli möhüm zatlary öwrenmäge kömek ederler.

Baglanyş şiresi näme?

Link şiresi, “Link Equity” diýlip hem atlandyrylýar, bir web sahypasynyň ýa-da web sahypasynyň beýlekisine berýän bahasyna degişlidir. Bu bahany geçmegiň diňe bir täsirli usuly bar we bu baglanyşyklary ulanmak.

Baglanyş şiresi möhüm reýting faktorydyr, sebäbi gözleg ulgamlary baglanyşyklary bir ýa-da birnäçe web sahypasy ýa-da web sahypasy tarapyndan berlen baha hasaplaýar. Sahypaňyzyň ýa-da sahypaňyzyň mahabatlandyrylmalydygyny görkezýär, şonuň üçin gözleg motorlary ony has ýokary derejä çykarýarlar.

Häzirki wagtda beýleki sahypalardan baglanyşyk almak, bu bahany döretmek üçin ýeterlik däl. Sahypanyň ygtyýary, HTTP ýagdaýy, derwaýys ýerlikliligi we baglanyşyk sahypasy ýaly birnäçe faktorlaryň utgaşmasy zerurdyr.

Şiresi nähili işleýär?

Iki web sahypasy bar - A saýty we B saýty bar diýeliň. Indi baglanyşyklardan başga ähli reýting faktorlaryny hemişelik diýip hasaplaň.

A sahypa bir baglanyşyk alsa we B saýty hiç hili maglumat almasa, A saýty SERP-de has ýokary görüner (Gözleg motorynyň netijeleri sahypasy). Sebäbi A saýty daşarky bir sahypa baglanyşanda baglanyşyk şiresini alýar.

Başga bir meselä seredeliň. A sahypasy bäş web sahypasyndan baglanyşyk alsa, B saýty diňe üç web sahypasyndan baglanyşyk alsa, A saýty B sahypasyndan has ýokary dereje alar, sebäbi A sahypasy B sahypasy bilen deňeşdirilende köp mukdarda baglanyşyk şiresi alýar.

Köp adamyň berýän soragy, ikisiniňem birmeňzeş baglanyşygy gazanylanda haýsy sahypa has ýokary bolýar? Bu ýagdaýda reýting, şol baglanyşyklaryň getirýän bahasyna baglydyr. Aşakda, bu makalada baglanyşyk şiresiniň hiline jogapkär faktorlar barada öwrenersiňiz.

Sahypa sanawy we baglanyşyk şiresi

Adamlar arasynda göni baglanyşyk bar diýip pikir edýärler PageRank we baglanyşyk şiresi/baglanyşyk deňligi. PR-iň Google tarapyndan saýtyň derejesini kesgitlemek üçin ulanýan esasy algoritmi bolan bir wagt bardy Gözleg motory Netijeler sahypasy.

PR algoritmini ulananyňyzda ilkinji üns web sahypasynyň arka baglanyşygydy. Häzirki wagtda “PageRank” sahypanyň derejesini kesgitlemek üçin ýeke-täk faktor däl. Web sahypasyny tertipleşdirende Google-yň göz öňünde tutýan ýüzlerçe faktory bar.

Käwagt, web sahypasy gözleg netijelerinde has ýokary derejelere garanyňda az mukdarda baglanyşyk alýar. Bu baglanyşyklar ýokary hilli we degişli/ygtyýarly web sahypalaryndan gelýär.

Baglanyş şiresiniň hilini kesgitleýän faktorlar

Bir web sahypasynyň alýan baglanyşyk şiresiniň hilini kesgitlemek üçin köp faktor bar. Ine käbir esasylary:
 • Baglanyşygyň ähmiýeti
Web sahypaňyz organiki ekerançylyk hakda bolsa we meşhurlar hakda maglumatlary öz içine alýan web sahypasyndan bir baglanyşyk alýan bolsaňyz, bu baglanyşyk bolmaz.

Google muňa düşüner we gözleg netijelerinde web sahypaňyzy has ýokary derejä çykarmaz. Baglanyşyksyz baglanyşyklar baha ýa-da ygtyýarlyk berip bilmeýär.
 • Baglanyşygyň web sahypasyndaky ýeri
Şoňa görä Möhüm gözleg modeli Google-dan, sahypaňyzdaky baglanyşygyň ähmiýeti.

Web sahypasyndaky baglanyşyklar aşaky sebitde ýa-da gapdal panelde bar bolsa, olar möhüm hasaplanmaýar. Emma, ​​baglanyşyklar web sahypasynyň jesedinde ýerleşende möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Munuň arkasyndaky logika düşünmäge synanyşyň. Gelip görýänler üçin peýdaly mazmun aşaky ýazgyda ýa-da gapdal panelde ýerleşdirilmeýär (käbir kadadan çykmalara üns bermäň). Sahypanyň mazmunyndadyr we şol sebitdäki baglanyşyklar möhüm ähmiýete eýe bolar.
 • Abraýly sahypadan baglanyşyklar
Ygtybarly we abraýly web sahypasy hökmünde abraý gazanan saýtlardan baglanyşyklar has köp baglanyşyk şiresi berýär. Doly täze web sahypalary şunuň ýaly baglanyşyk paýnamasy/şiresi geçmeýär.
 • Yzarlanma baglanyşygy
Sahypada hiç hili baglanyşyk ýok bolsa, gözlegçiler bu baglanyşyklary äsgermezlik etmek üçin signal alýarlar. Olarda baglanyşyk şiresi ýok. Munuň ýaly baglanyşyklara üns bermeli däldigiňizi aňlatmaýar. Bar yzarlanmaýan baglanyşyklara berkidilen gizlin bahalar.
 • Baglanyşyň çyzgysy
Käbir sahypalar gözlenmeli däl. Bu ýagdaýda robots.txt faýly gözlegçileriň öňüni almak üçin ulanylýar. Web sahypaňyz şeýle sahypadan bir baglanyşyk alýan bolsa, bu baglanyşygyň hiç hili ähmiýeti bolmaz.
 • Sahypadaky baglanyşyklaryň sany
Web sahypasyndaky baglanyşyklaryň sany barada aýdylanda, çägi ýok. Sahypaňyz ýüzlerçe baglanyşygy bolan web sahypasyndan bir baglanyşyk alýar öýdýän.

Bu gymmatly baglanyşyk däl, sebäbi ýüzlerçe baglanyşygyň bolmagy ulanyjylaryň sahypaňyzyň baglanyşygyna basmak mümkinçiligini azaldar.

Baglanyş şiresi web sahypaňyz üçin möhümdir. Näme üçin?

Baglanyş şiresi web sahypasy üçin köp tarapdan möhümdir. Şiräniň berýän esasy peýdalary:
 • Organokary organiki reýting
Web sahypaňyza berýän esasy artykmaçlyklaryndan biri, gözleg netijelerinde has ýokary organiki dereje. Bu, sahypaňyzyň ýokary SERP-lere degişli we ýokary hilli baglanyşyklary almalydygyny aňladýar.
 • Trafigi güýçlendirýär
Gözleg netijelerinde web sahypaňyz has ýokary orunda dursa, ulanyjylaryň baglanyşyklaryňyza basmak mümkinçiligi ep-esli artýar. Baglanyş şiresi, ahyrky netijede, web sahypasyna traffigiň köpelmegine sebäp bolýar.
 • Girdejini artdyrmak
Girdejileriň ýokarlanmagy köplenç web sahypalary has köp traffik alanda bolýar. Baglanyşyk şiresi traffigi güýçlendirýärkä, maýa goýumlaryňyza has gowy we has ýokary girdeji getirýär diýip bilersiňiz.
 • Ynam döredýär
Häzirki wagtda müşderiler/sarp edijiler ynam faktoryna köp üns berýärler. Sahypada diňe ygtybarly hasaplasalar dowam edýärler. Web sahypaňyz ýokary hilli baglanyşyk şiresi alanda, awtomatiki usulda ygtybarly bolýar.
 • Marka gurýar
Haçan-da beýleki saýtlar we sahypalar işiňizi ýatlap, web sahypasyna baglanyşsa, meşhurlyk gazandy. Adamlar işiňiziň adyny dürli saýtlarda görüp başlaýarlar. Netijede, işiňiz indi adaty bolman, meşhur marka öwrülýär.

Baglanyş şiresini berýän sahypalar

 • Iň ýokary PageRank bolmagy
 • Degişli mazmuna eýe bolmak
 • Hil mazmunyny öz içine alýar
 • Çykyş baglanyşyklarynyň ep-esli mukdaryna eýe bolmak
 • Ulanyjy tarapyndan döredilen mazmuna eýe bolmak
 • Sosial media ulanyjylarynyň/tomaşaçylarynyň arasynda meşhur

Baglanyş şiresini bermeýän sahypalar

 • Web sahypasyna baglanyşyk ýok
 • Mahabat baglanyşyklary we sahypa giňişligi ýaly birnäçe baglanyşyk bar
 • Baglanyşyksyz mazmuna eýe boluň
 • Mazmuny bolmadyk gözegçiliksiz sahypadan baglanyşyk alyň
 • Tölegli baglanyşyklar bar
 • Çalyşma shemasy görnüşinde baglanyşyklary alyň. Mysal üçin, başga biri web sahypaňyza baglanyşýar, sebäbi siz hem onuň sahypasyna baglanyşarsyňyz.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Semalt hünärmenleriniň SEO bilen baglanyşykly ähli soraglaryna jogaplary bar. Aşakda baglanyşyk şiresi barada iň köp berilýän käbir soraglara jogap berilýär.

1. Baglanyş şiresi haýsy baglanyşyklary öz içine alýar?

Baglanyş şiresi içerki baglanyşyklary we daşarky baglanyşyklary öz içine alyp biler.

2. Giriş bilen çykyş baglanyşyklarynyň arasynda näme tapawut bar?

Giriş baglanyşyklary:
Bular beýleki web sahypalaryndan ýa-da web sahypalaryndan web sahypaňyza gelýän baglanyşyklar.

Çykyş baglanyşyklary: Bular web sahypaňyzdan beýleki web sahypalaryna we web sahypalaryna gidýän baglanyşyklar.

3. Dowam etmek we yzarlamazlyk baglanyşyklarynyň arasynda näme tapawut bar?

Yzarlanma baglanyşyklary:
Bu baglanyşyklar gözleg motorynyň örümçileriniň bir baglanyşyga girmeginiň öňüni alýar. Bu baglanyşyklary HTML kodundaky rel=nofollow atributyny görüp kesgitläp bilersiňiz.

Etmeli baglanyşyklar:
Bular gözleg motorynyň örümçilerine bir baglanyşygy yzarlamagy we barmaly ýerine zerur baha bermegi aýdýan baglanyşyklar. HTML koduny görseňiz, rel=dofollow atributyny tapyp bilmersiňiz. Şeýlelik bilen, yzygiderli baglanyşyklar ýaly zat ýok. Näme diýýärsiň?

4. Web sahypalarynda baglanyşyk şiresi gerekmi?

Salgylar beýleki sahypalardan we sahypalardan gelende, her web sahypasy peýda görýär. Baglanyş şiresiniň zerurdygyny aýdyp bileris, ýöne onuň talaby sahypanyň görnüşine we maksadyna baglydyr.

5. Link şiresini nädip gazanmaly?

Baglanyş şiresini gazanmagyň köp usuly bar:
 • Baş sahypa sahypanyň kartasyny goşmak, ulanyjylary we gözleg motorlaryny gözlemek üçin web sahypasynyň ähli sahypalaryny görkezýär.
 • Degişli we abraýly daşarky çeşmelerden gelýän baglanyşyklar, ýokary hilli baglanyşyk şiresini gazanmagyň täsirli usuly hasaplanýar.
 • Web sahypasynyň dürli sahypalaryny baglanyşdyrmak, sebäbi bu diňe bir web sahypasynyň organiki derejesini ýokarlandyrmakda däl, eýsem bökmek derejesini peseltmekde hem kömek edýär.

Upapmak

Baglanyş şiresi web sahypalary üçin zerurdyr, sebäbi bu gözleg motorlaryna ýokary derejede kömek edýär. Baglanyş şiresi, onuň ähmiýeti we hiline jogapkär faktorlar barada indi bilşiňiz ýaly, SEO tagallalaryňyzy güýçlendirmek üçin bu bilimleri ulanyň.


mass gmail